ModernSoul

7 tekstów – auto­rem jest Mo­der­nSoul.

Uświado­mienie so­bie włas­nych słabości jest wstępem na drogę ku doskonaleniu. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 14 maja 2014, 01:57

Człowiek w pełni za­dowo­lony z życia, to ten, które­mu udało się wyt­worzyć war­tości noszące pieczęć je­go osobowości. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 16 lutego 2014, 02:08

Nie wys­tar­czy zat­rzy­mać cza­su na drodze do przebaczenia. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 30 czerwca 2013, 04:23

Go­nit­wa za suk­ce­sem - lęk przed niepowodzeniem. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 5 czerwca 2013, 02:41

Właści­ciele cudze­go życia - przeg­ry­wają własne. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 maja 2013, 04:15

Uni­kając zmar­twień, do ra­dości - zmie­rza­my instynktownie. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 5 marca 2013, 21:23

Przy­wiązu­jemy się do rzeczy - uciekając od ludzi. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 13 lutego 2013, 05:26

ModernSoul

Zeszyty
  • Aforyzmy – To, co ważne , a może naj­ważniej­sze

  • ModernSoul – mo­je

  • Wiersze – Te, co pot­ra­fią zachwy­cić ser­ce i ro­zum

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ModernSoul

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność